งานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง วัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานวัดหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี มีการจัดงานประเพณีที่จัดขึ้นกันมาสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี นับจากเดิมที่อำเภอหนองฉาง หัวเมืองเก่าในอดีตของจังหวัดอุทัยธานี ภายในวัดมีมณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง โดยจะมีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทจำลอง ในวันขึ้น 12 ค่ำ-วันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 เป็นประจำทุกปี จากการก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนที่กระทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เช่น การอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่สื่อให้เห็นถึงจารีตประเพณีที่งดงามของชาวจังหวัดอุทัยธานี ไม่ว่าจะเป็นการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรม การประกวดสำรับคาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :