จังหวัดอุทัยธานี ประชุมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Web Conference

 

วันนี้ 23 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินผ่านระบบ Web Conference เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยตามเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย การจัดทำวิดิทัศน์และเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย การนำเสนอการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การนำนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยจากการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน เหตุร้องเรียน และการบรรเทาแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ต่อไป....///

ภาพ/ข่าว ส.ปชส.อุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :