ครม. มีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม โดยร่างกฎกระทรวงฯ ที่กล่าวมานั้นเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการงานทะเบียนราษฎร์ ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New normal

ครม. มีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม โดยร่างกฎกระทรวงฯ ที่กล่าวมานั้นเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการงานทะเบียนราษฎร์ ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New normal

โดยกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน จัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้งานผ่านระบบที่เรียกว่า Digital ID โดยประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของกระทรวงมหาดไทย แล้วให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ และจะได้รับรหัสผ่าน ก็จะสามารถใช้บริการทะเบียนราษฎร์ดิจิทัลได้

ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ นี้ คือ กำหนดให้สำนักงานทะเบียนกลางจัดให้มีการบริการงานทะเบียนด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ ประชาชนได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล แล้วก็จะสามารถรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการรับรองรายการทะเบียนที่เกิดจากการบริการจะเป็นไปตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดไว้ โดยระยะแรกจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง เป็นเวลา 1 ปี

ระบบทะเบียนราษฎร์ดิจิทัลในเบื้องต้นนั้นจะเปิดให้บริการนำร่อง 3 บริการ ได้แก่
1. การตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
2. การจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า
3. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
ซึ่งในระยะเวลาต่อไปจะมีการเปิดให้บริการงานทะเบียนในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :