กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบ การขอทำหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบ การขอทำหนังสือเดินทาง กรณีต่างๆ ดังนี้
1. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
กรณีที่ ๑ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
กรณีที่ ๒ บิดามารดาหย่าร้าง
กรณีที่ ๓ บิดามารดา จดทะเบียนสมรสแต่แยกกันอยู่
กรณีที่ ๔ บิดามารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและแยกกันอยู่
กรณีที่ ๕ บุคคลที่ ๓ เป็นผู้ปกครอง
กรณีที่ ๖ จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 24 ชั่วโมง โทร. 0 2572 8442
รายละเอียดตามอินโฟกราฟิกส์ของ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่แนบมาพร้อมนี้
 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar