สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
1. คุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก
                     1.1 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
                            1) ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบาก ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
                            2) การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชน จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
                            3) การดำเนินงานที่ส่งผลต่อภาพรวมของสังคมและสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
                            4) การดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
                     1.2 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน                               
                     1.3 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน
                     ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกและได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. ประเภทรางวัลและรางวัลที่ได้รับ
                     2.1 ประเภทรางวัล แบ่งเป็น 9 รางวัล ดังนี้
                          1) ประเภทบุคคลทั่วไป/เครือข่าย จำนวน 6 รางวัล
                              (1) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่เกิน 2 รางวัล
                              (2) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไม่เกิน 2 รางวัล
                              (3) กลุ่มคนเปราะบาง ไม่เกิน 2 รางวัล
                    ทั้งนี้ คำนิยามสิทธิมนุษยชนตามข้อ (1) – (3) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร
                           2) ประเภทองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รางวัล
                           3) ประเภทองค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จำนวน  1 รางวัล
                           4) ประเภทบุคคลหรือองค์กรสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล
                     ทั้งนี้ บุคคลหรือองค์กรสามารถเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้เพียง 1 รางวัล โดยคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 จะพิจารณาคัดเลือกตามประเภทที่สมัครหรือที่ได้รับการเสนอชื่อตามใบสมัครเท่านั้น สำหรับบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการให้คะแนน  
                       การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
                       3.1 ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และระยะเวลา ในการดำเนินงาน
                       3.2 ความมุ่งมั่นหรือความทุ่มเทในการทำงาน เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยง และความยากลำบาก
                       3.3 ผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีการดำเนินงานที่เกิดผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลง และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
                        3.4 ผลการดำเนินงานที่ส่งผลต่อภาพรวมของสังคม และสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
                        3.5 ผลการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
                     ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โทร. 0-2141-3930 หรือ 09-2270-4360 (มณีรัตน์) และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.nhrc.or.th/News/Information-News/22179.aspx


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัคร ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2565.pdf |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar