แจ้งเตือนพายุโซนร้อน โกนเซิน และจันทู

สืบเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ร่องมรสุมพาดผ่นภาคเหนือตอนล่ง ภาคกลางตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมควา วามกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเอียงใต้
กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และฮ่าวไทย ลักษณะดังกตำวทำให้ประเทศไทยตอนบน
มีฝนซุกหนาแน่น โตยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก และการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยา
ในช่วงวันที่ ๗ - ๑0 กันยายน ๒๕๖๔ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเอียงใต้ที่พัด
ปกคถุมทะแลอันตามัน ประเทศไทยและอำวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบาง างแห่ง ส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
ในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2
จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน *๗ ลูกบาศก์มตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรัง ผ่านสถานี Ct.19
จังหวัดอุทัยธานี วัดได้ ๖- ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่ระดับ +๑๖.๔๘ ม.รทก.
ระดับท้าย *๙.๗๗ ม.รทก. ปริมาณน้ำหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ๗๐ㅇ ลูกบาศก์มตรต่อวินาที และคาดการณ์ว่า
ปริมาณน้ำหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๑,๑๐๐ - ๑,๒๐๐
ลูกบาศก็มตรต่อวินาที การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ งรวมจำนวน ๔๖๙ ลูกบาศก็เมตรต่อวินาที
ขณะเดียวกันกรมชลประทานต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ ๗๐0 - ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที่ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ตั้งแต่บริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม
ตำบลหัวเวียง อำเภอสนา และตำบลทำดินแดง อำภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ
*.๕ - ㆍ๗ มตร ซึ่งปริมาณน้ำตังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริเวณสิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ กรมชลประทาน
จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ตังกล่วด้วยการบริหารจัดการน้ำ
เต็มศักยภาพของพื้นที่โตยมีให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มี
ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า **- ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไป...//คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม