ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ที่ตำบลโค้กหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ของนายอนันต์ มานิต พื้นที่ 3 ไร่ หมู่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  
โดยพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน ได้ดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล จำนวน 4 แปลง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีกรมพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนโดย 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสุข ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วย…..//

ข่าว/ภาพ : ส.ปชส.อุทัยธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม