สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
วันนี้ (20 ม.ค. 66) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวฐานิตา  แจ้งชัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
         โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ เรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศและเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบ่งเป็น เรื่องสื่อสารที่สำคัญ ในประเทศ จำนวน 7 เรื่อง 
1.การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
2.การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19  
3.การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่
4.สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต 
5.การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
6.การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย
7.ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
เรื่องสื่อสารที่สำคัญ ด้านต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง 
1. BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่....เพื่ออนาคตไทย
2. Tech, Innovation and Cooperation นวัตกรรม ไฮ-เทคโนโลยี
3. Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก
4. Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล
และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป ...//

ข่าว/ภาพ ส.ปชส.อุทัยธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :