สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การใช้สมาร์ทโพนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ห่วงใย อยากเห็นคนอุทัย ใส่หมวกกันน็อค สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เชื้อดื้อยา ป้องกันได้

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image