ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถใหม่ จำนวน 13 คน การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ และการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอแจ้งระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ข่าวกรมการค้าภายใน ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 33 ประกันงวดสุดท้าย ข้าวเปลือกราคายังทรงตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government