ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT No Gift Policy ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าพบ นายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

No Gift Policy ฉบับภาษาอังกฤษ

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government