จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการ/SMEs แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการฯ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 งานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี 2566 "การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพรองรับสังคมสูงวัย" ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง นโยบายการส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ขอความร่วมมือท่านสแกน QR CODE เพื่อกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government