พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่อยู่ห่างไกลจากบริการภาครัฐ ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ มุ่งสร้างความเป็นธรรมสู่ชุมชน จ.อุทัยธานี เปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในโทษและพิษภัยของยาเสพติด และกลับมาเป็นคนดีที่มีคุณภาพไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands Application) รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปฯ เดียว

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image