จังหวัดอุทัยธานี ประกาศรับสมัครและคัดเลือก เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 100 ราย อายุของบัญชีสำรอง 2 ปี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำระบบการให้บริการออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานการบริหารจัดการคนเข้าเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของงานบริการคนเข้าเมือง และเพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้มาใช้บริการอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี พิธีมอบโล่รางวัลชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัด ต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image