จังหวัดอุทัยธานี จัดงานฤดูกาลเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสด และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา

จังหวัดอุทัยธานี จัดงานฤดูกาลเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสด และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา

             เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ ( 3 ก.พ. 66 ) ที่โรงเรียนบ้านดงประดาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานฤดูกาลเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสด และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา โดยมี นายอำเภอหนองฉาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน และรับฟังคำกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน จากนายประเสริฐ วณิชชากรณ์วิวัฒน์ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
               การจัดงานในวันนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเหลืองฝักสด ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จัดงานฤดูกาลเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสด และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนาขึ้น โดยมีเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 250 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การตลาดถั่วเหลืองฝักสดในรูปแบบแปลงใหญ่ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนาอื่นๆ เช่น ข้าวโพดฝักสด และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ในการเลือกชนิดพืชที่จะปลูกในช่วงฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตและการตลาดพืชหลังนา การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอหนองฉาง
              ปัจจุบันอำเภอหนองฉาง มีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองฝักสด จำนวน 2,400 ไร่ เกษตรกร จำนวน 100 ครัวเรือน โดยเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเหลืองฝักสด ในปี พ.ศ.2559 และมีการบริหารจัดการโดยใช้ตลาดนำการผลิต ในรูปแบบคอนแทคฟาร์มมิ่ง กับบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร ราคาประกันกิโลกรัมละ 17 บาท ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท สำหรับการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองฝักสดดังกล่าว เป็นการทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะประชารัฐ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ร่วมกันบริหารจัดการส่งเสริมการผลิต และพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตถั่วเหลืองฝักสด จากส่วนที่เหลือจากการคัดเกรดของโรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง และอาหารสัตว์คุณภาพสูง เป็นต้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :