ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอุทัยธานี กรุงเทพมหานคร อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอุทัยธานี กรุงเทพมหานคร อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอุทัยธานี กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รับผิดชอบโดยกรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 200 ไร่ ประกอบด้วยคอกสุนัข 16 โดม รองรับได้รวมประมาณ 8,000 ตัว ปัจจุบันมีสุนัขอยู่ 3,600 ตัว ในแต่ละเดือนสุนัขจรจัดที่คัดกรองโรคแล้วจากศูนย์พักพิงประเวศ จะถูกส่งมาที่ศูนย์อุทัยธานีประมาณ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 120-150 ตัว และเปิดให้บริการฉีดวัคซีนและรักษาฟรีให้สุนัขรอบบริเวณชุมชนที่ตั้งศูนย์พักพิง

โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าว โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในทุกจังหวัด 

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 ไม่พบผู้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564  พบสัตว์ติดเชื้อจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว ซึ่งผลเกิดจากการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดและได้ประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรับทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งโรคในระบบ Thai Rabies Net 

ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้มีการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้  ปลูกฝัง และตระหนัก เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน และเยาวชนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และจิตอาสาในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตาม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ต่อไป และขอให้ช่วยกันร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี…//

ข่าว/ภาพ : ส.ปชส.อุทัยธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม